Účtovný výkaz

NOVIsoft, spol. s r.o. (IČO: 31661084) vykonala dňa 03.06.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2013-01 do 2013-12.

POD201_2020484994_IR_2013_126202_305359.pdf

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuSkutočnosť
bežné účtovné obdobiebezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja tovaru (604)11 990,000,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)21 848,000,00
Obchodná marža r. 01 - r. 023142,000,00
Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07474 619,0071 650,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)574 619,0071 650,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)60,000,00
Aktivácia (účtová skupina 62)70,000,00
Výrobná spotreba r. 09 + r. 10825 374,0027 349,00
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)916 403,0016 351,00
Služby (účtová skupina 51)108 971,0010 998,00
Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 081149 387,0044 301,00
Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)1212 690,0016 944,00
Mzdové náklady (521, 522)138 776,0011 853,00
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)140,000,00
Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)153 088,004 172,00
Sociálne náklady (527, 528)16826,00919,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)172 986,002 580,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)1859 186,0058 795,00
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)19528,000,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)20136,000,00
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)210,000,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)22168,000,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)23521,0029,00
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)240,000,00
Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)250,000,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)26-25 436,00-34 047,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)27287 399,0082 601,00
Predané cenné papiere a podiely (561)2897 729,0083 666,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 322912 300,00216 581,00
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)300,000,00
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)310,000,00
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)3212 300,00216 581,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)330,000,00
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)34186 338,00201 230,00
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)350,000,00
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)360,000,00
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565370,000,00
Výnosové úroky (662)388 124,0015 662,00
Nákladové úroky (562)390,000,00
Kurzové zisky (663)400,006,00
Kurzové straty (563)411,000,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)420,000,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)438 326,002 409,00
Prevod finančných výnosov (-) (698)440,000,00
Prevod finančných nákladov (-) (598)450,000,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (-r. 44) - (-r.45)4615 429,0027 545,00
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 4647-10 007,00-6 502,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50481 190,00-1 991,00
- splatná (591, 595)491 189,001 191,00
- odložená (+/- 592)501,00-3 182,00
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 4851-11 197,00-4 511,00
Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)520,000,00
Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)530,000,00
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53540,000,00
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57550,000,00
- splatná (593)560,000,00
- odložená (+/- 594)570,000,00
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55580,000,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]59-10 007,00-6 502,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)600,000,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]61-11 197,00-4 511,00