Účtovný výkaz

NOVIsoft, spol. s r.o. (IČO: 31661084) vykonala dňa 03.06.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2013-01 do 2013-12.

POD101_2020484994_IR_2013_126202_305360.pdf

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto - časť 1Korekcia - časť 2Netto 2Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 06111 518 415,00561 974,00956 441,001 417 402,00
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 02121 270 799,00558 712,00712 087,001 018 983,00
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010)353 045,0053 045,000,000,00
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/40,000,000,000,00
Softvér (013) - /073, 091A/553 045,0053 045,000,000,00
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/60,000,000,000,00
Goodwill (015) - /075, 091A/70,000,000,000,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/80,000,000,000,00
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 09390,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A100,000,000,000,00
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020)111 152 154,00505 667,00646 487,00703 590,00
Pozemky (031) - 092A12110 453,000,00110 453,00110 453,00
Stavby (021) - /081, 092A/13884 281,00368 675,00515 606,00561 307,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/14157 420,00136 992,0020 428,0031 830,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/150,000,000,000,00
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/160,000,000,000,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/170,000,000,000,00
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094180,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A190,000,000,000,00
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098200,000,000,000,00
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)2165 600,000,0065 600,00315 393,00
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A220,000,000,000,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A230,000,000,000,00
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A2465 600,000,0065 600,0065 600,00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A250,000,000,00249 793,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A260,000,000,000,00
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A270,000,000,000,00
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A280,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A290,000,000,000,00
Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 05530232 098,003 262,00228 836,00384 702,00
Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)3159,000,0059,0078,00
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/3259,000,0059,0078,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/330,000,000,000,00
Výrobky (123) - 194340,000,000,000,00
Zvieratá (124) - 195350,000,000,000,00
Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/360,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A370,000,000,000,00
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)380,000,000,000,00
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A390,000,000,000,00
Čistá hodnota zákazky (316A)400,000,000,000,00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A410,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A420,000,000,000,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A430,000,000,000,00
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A440,000,000,000,00
Odložená daňová pohľadávka (481A)450,000,000,000,00
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)4617 140,003 262,0013 878,009 297,00
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A4714 909,003 262,0011 647,008 797,00
Čistá hodnota zákazky (316A)480,000,000,000,00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A490,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A500,000,000,000,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A510,000,000,000,00
Sociálne poistenie (336) - 391A520,000,000,000,00
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A5377,000,0077,000,00
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A542 154,000,002 154,00500,00
Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)55214 899,000,00214 899,00375 327,00
Peniaze (211, 213, 21X)564 373,000,004 373,001 230,00
Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)57210 526,000,00210 526,00374 097,00
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA580,000,000,000,00
Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/590,000,000,000,00
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291600,000,000,000,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)6115 518,000,0015 518,0013 717,00
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)620,000,000,000,00
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)63639,000,00639,00683,00
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)640,000,000,000,00
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)6514 879,000,0014 879,0013 034,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 12166956 441,001 417 402,00
Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 08767649 563,00964 260,00
Základné imanie súčet (r. 069 až 072)686 639,006 639,00
Základné imanie (411 alebo +/- 491)696 639,006 639,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)700,000,00
Zmena základného imania +/- 419710,000,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)720,000,00
Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)731 992,001 992,00
Emisné ážio (412)740,000,00
Ostatné kapitálové fondy (413)751 328,001 328,00
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)76664,00664,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)770,000,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)780,000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)790,000,00
Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)8055 634,0055 634,00
Zákonný rezervný fond (421)8155 634,0055 634,00
Nedeliteľný fond (422)820,000,00
Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)830,000,00
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 08684596 495,00904 506,00
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)85596 495,00904 506,00
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)860,000,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)87-11 197,00-4 511,00
Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 11888306 878,00453 142,00
Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)89601,001 159,00
Rezervy zákonné dlhodobé (451A)900,000,00
Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)91601,001 159,00
Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)920,000,00
Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)930,000,00
Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)9451 649,00166 374,00
Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A)950,000,00
Čistá hodnota zákazky (316A)960,000,00
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)970,000,00
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)980,000,00
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)990,000,00
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)1000,000,00
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)1010,000,00
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)1020,000,00
Záväzky zo sociálneho fondu (472)103110,00335,00
Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)10451 469,00165 970,00
Odložený daňový záväzok (481A)10570,0069,00
Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)106254 628,00285 609,00
Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)1073 303,00865,00
Čistá hodnota zákazky (316A)1080,000,00
Nevyfakturované dodávky (326, 476A)10921,0014,00
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)1100,000,00
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)1110,000,00
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)112250 009,00250 000,00
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)113624,00939,00
Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)114410,00557,00
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)115261,00434,00
Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)1160,0032 800,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)1170,000,00
Bankové úvery r. 119 + r. 1201180,000,00
Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)1190,000,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)1200,000,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)1210,000,00
Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)1220,000,00
Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)1230,000,00
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)1240,000,00
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)1250,000,00